StartO studiach
 

SGH – WUM MBA – dla kogo?

  1. Osób zajmujących stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych i innych jednostkach działających w ochronie zdrowia, w ramach zarządzania ogólnego, a także zarządzania finansami, zasobami ludzkimi, kwestiami administracyjno-technicznymi;
  2. Pracujących w administracji publicznej w obszarze ochrony zdrowia min. Ministerstwie Zdrowia, Narodowym Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, strukturach samorządowych;
  3. Właścicieli dużych, średnich i małych przedsiębiorstw działających w ochronie zdrowia min. niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, przedsiębiorstw medycznych);
  4. Pracowników firm farmaceutycznych.


Celem studiów jest wykształcenie absolwenta, który potrafi kierować podmiotem funkcjonującym w systemie ochrony zdrowia. Podejmuje decyzje menedżerskie. Porusza się w przestrzeni ICT. Posiada niezbędne kompetencje społeczne. Akceptuje, że ochrona zdrowia to dobro publiczne, ale również rozumie mechanizmy rynkowe w tym obszarze. Zna realia ochrony zdrowia, w tym szczególnie aspekty społeczne i etyczne.

Czas trwania studiów:

Studia trwają cztery semestry (550 h godzin zajęć). Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym, w piątek i sobotę, z wyjątkiem wakacji, świąt.

Warunki ukończenia studiów oraz uzyskania dyplomu:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz wykonanie pracy dyplomowej (indywidualnej bądź grupowej) pod nadzorem naukowym promotora, uzyskanie pozytywnej opinii recenzenta oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wymagania ogólne naboru:

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ukończenie studiów II stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku, udokumentowane przynajmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku o charakterze kierowniczym oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Rekrutacja trwa
Rozpoczęcie I edycji programu: 17 Listopada 2017 (semestr letni)

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
centrala: +48 22 572 09 13

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
centrala: +48 22 564 60 00