StartProgram
 

Program



Poniższy program został opracowany przez Radę Partnerów SGH-WUM MBA i stanowi odpowiedź na rosnące oczekiwania wobec jakości świadczonych usług, skuteczności opieki zdrowotnej, rozwoju technologii medycznych i gospodarki.

Program zgodny jest z wymaganiami organizacji Association of MBAs, która przyznała studiom SGH-WUM MBA certyfikat AMBA potwierdzający najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia.

Czas trwania studiów:

Studia trwają cztery semestry (667 h godzin zajęć + 60 godzin pracy dyplomowej).

Szczegółowy program studiów:

Przedmiot/ blok zajęć Liczba godzin
1 Przywództwo i zachowania w organizacji 42
2 Zarządzanie strategiczne 42
3 Ekonomia menedżerska 42
4 Statystyka i analiza decyzji 42
5 Zarządzanie zasobami ludzkimi 28
6 Rachunkowość finansowa 28
7 Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza 42
8 Nowe technologie w ochronie zdrowia cz. 1 14
9 Zarządzanie projektami 28
10 Zarządzanie finansami 42
11 Negocjacje  28
12 HTA 7
13 Zarządzanie podmiotami leczniczymi 28
14 Audyt i kontrola wewnętrzna  14
15 Zdrowie publiczne  21
16 Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych 14
17 Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego przez szpitale 14
18 Marketing i komunikacja w ochronie zdrowia  28
19 Prawne i organizacyjne aspekty badań klinicznych 7
20 Zarządzanie kryzysowe 14
21 Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia  28
22 Prawne i etyczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia  35
23 Nowe technologie w ochronie zdrowia Cz. 2   14
24 Ekonomia ochrony zdrowia   35
25 Spotkanie z ekspertem   10
26 Świadomy rozwój kariery zawodowej   14
27 Metodyka pisania pracy dyplomowej   6
28 Seminarium dyplomowe   30
29 Konsultacje i obrona pracy dyplomowej    30
Razem 727

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
centrala: +48 22 572 09 13

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
centrala: +48 22 564 60 00