StartProgram
 

ProgramPoniższy program został opracowany przez Radę Partnerów SGH-WUM MBA i stanowi odpowiedź na rosnące oczekiwania wobec jakości świadczonych usług, skuteczności opieki zdrowotnej, rozwoju technologii medycznych i gospodarki.

Program zgodny jest z wymaganiami organizacji Association of MBAs, która przyznała studiom SGH-WUM MBA certyfikat AMBA potwierdzający najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia.

Czas trwania studiów:

Studia trwają cztery semestry (660 h godzin zajęć + 60 godzin pracy dyplomowej).

Szczegółowy program studiów:

Przedmiot/ blok zajęć Liczba godzin
Moduł: Przywództwo
1 Przywództwo i zachowania w organizacji 42
2 Statystyka i analiza decyzji 42
3 Negocjacje 28
4 Zarządzanie podmiotami leczniczymi 28
5 Świadomy rozwój kariery zawodowej 28
6 Autoprezentacja i kontakt z mediami 14
7 Gra strategiczna 14
Moduł: Ekonomia i finanse
8 Controlling 42
9 Zarządzanie finansami  42
10 Ekonomia 28
11 Rachunkowość finansowa 28
12 Ekonomia ochrony zdrowia  14
Moduł: Zarządzanie
13 Zarządzanie strategiczne 42
14 Zarządzanie kapitałem ludzkim 28
15 Zarządzanie projektami 28
16 Zarządzanie kryzysowe 28
Moduł: Transformacja sektora
17 Innowacje w zdrowiu  42
18 Prawo w ochronie zdrowia  42
19 Polityka zdrowotna i zdrowie publiczne   28
20 Marketing i komunikacja w ochronie zdrowia   28
21 Farmakoekonomika  14
22 Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych 14
23 Wizyta studyjna - fakultatywna   14
Moduł: Dyplomowy 
24 Metodyka pisania pracy końcowej   2
25 Konsultacje i obrona pracy końcowej 60
Razem 720

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
centrala: +48 22 572 09 13

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
centrala: +48 22 564 60 00